Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2404
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 24471
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3360
Przyznanie statusu bezrobotnego 2947
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2626
Utrata statusu bezrobotnego 2381
Utrata statusu poszukującego pracy 2436
Rejestracja bezrobotnych 6471
Rejestracja przez Internet 3876
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2594
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6630
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3384
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2592
Rejestracja poszukujących pracy 3546
Rejestracja przez Internet 2769
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2640
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2433
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2242
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3457
Prawa bezrobotnych 3238
Prawa poszukujących pracy 2574
Obowiązki bezrobotnych 2820
Obowiązki poszukujących pracy 2467
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4838
Pośrednictwo pracy krajowe 2670
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2534
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2921
Klub Pracy 5140
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7011
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2869
Staże 14089
Prace interwencyjne 3261
Roboty publiczne 2729
Prace społecznie użyteczne 3866
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2669
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5274
Staże 8244
Szkolenia 4503
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8204
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8078
Wysokość świadczeń pieniężnych 4553
Zasiłek dla bezrobotnych 7003
Wysokość zasiłku 5844
Ubezpieczenie zdrowotne 2724
Dodatek aktywizacyjny 3400
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5894
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3873
Zwrot kosztów przejazdu 2973
Zwrot kosztów zakwaterowania 2718
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2865
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2900
Pożyczka szkoleniowa 3491
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2264
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2963
Inne finansowe formy wsparcia 2896
Stypendium stażowe 13420
Stypendium szkoleniowe 3166
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2532
Dokumenty do pobrania 14280
Agencje zatrudnienia 3019
Inne informacje 3265
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3672
Publikacje 3130
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17658
Zgłoszenie oferty pracy 3827
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3054
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2769
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2684
Warunki zgłoszenia oferty pracy 721
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2627
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3431
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2163
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5371
Pośrednictwo pracy krajowe 2589
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2470
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2095
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4334
Fundusz szkoleniowy 2718
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2549
Staże 4359
Prace interwencyjne 2766
Roboty publiczne 2452
Prace społecznie użyteczne 3181
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6694
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2492
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2600
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2685
Zwolnienia grupowe 2482
Wysokość świadczeń pieniężnych 3997
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11334
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1280
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2529
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2534
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2357
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3127
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2396
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3131
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3460
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2588
Tryb postępowania 2350
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2205
Wymagane dokumenty 2538
Opłaty 2765
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3173
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2648
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2703
WAŻNE 1951
Dokumenty do pobrania 14284
Inne informacje 2960
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2585
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4467
Kontakt do urzędu pracy 27655
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3793
Programy 3754
Projekty EFS 3733
Realizowane 3029
„Inwestycja w rozwój” 4222
„Twój sukces” 4024
PO WER 2015 1798
RPO WM 1921
PO WER 2016 1231
POWER (II) 2016-2017 610
RPO WM (II) 2017-2018 595
Analizy i statystyki 6631
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3732
Barometr zawodów 411
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 2864
Rok 2015 1247
Rok 2016 1105
Rok 2017 120
Sprawozdania miesięczne 3211
Rok 2015 1291
Rok 2016 1292
Rok 2017 121
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5471
Przydatne linki 3418
Dokumenty do pobrania 7114
Informacje o CAZ 5837
Biuletyn Informacji Publicznej 1854
Redakcja Biuletynu 2126
Instrukcja Korzystania z BIP 2664
Akty Prawne 2044
Nabór na wolne stanowisko 1584
Trwające 1471
LISTA KANDYDATÓW 35
WYNIKI NABORU 28
Zakończone 1459
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3589
WYNIKI NABORU 1485
Program Aktywizacja i Integracja 1232
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1165
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2269
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1278
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 99