Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2744
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 26860
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3810
Przyznanie statusu bezrobotnego 3335
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2990
Utrata statusu bezrobotnego 2761
Utrata statusu poszukującego pracy 2797
Rejestracja bezrobotnych 7154
Rejestracja przez Internet 4405
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2966
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7125
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3768
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2915
Rejestracja poszukujących pracy 4012
Rejestracja przez Internet 3148
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2947
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2760
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2547
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3895
Prawa bezrobotnych 3688
Prawa poszukujących pracy 2962
Obowiązki bezrobotnych 3246
Obowiązki poszukujących pracy 2802
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5438
Pośrednictwo pracy krajowe 3038
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2903
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3249
Klub Pracy 5652
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7543
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3271
Staże 15019
Prace interwencyjne 3693
Roboty publiczne 3108
Prace społecznie użyteczne 4210
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2961
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5830
Staże 8893
Szkolenia 4920
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8647
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9089
Wysokość świadczeń pieniężnych 5068
Zasiłek dla bezrobotnych 7573
Wysokość zasiłku 6362
Ubezpieczenie zdrowotne 3109
Dodatek aktywizacyjny 3857
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6702
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4179
Zwrot kosztów przejazdu 3329
Zwrot kosztów zakwaterowania 3104
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3222
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3213
Pożyczka szkoleniowa 3842
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2607
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3331
Inne finansowe formy wsparcia 3415
Stypendium stażowe 14014
Stypendium szkoleniowe 3576
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2870
Dokumenty do pobrania 15964
Agencje zatrudnienia 3399
Inne informacje 3842
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4120
Publikacje 3535
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 20101
Zgłoszenie oferty pracy 4407
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3433
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3151
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3027
Warunki zgłoszenia oferty pracy 1157
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2989
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3820
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2464
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6237
Pośrednictwo pracy krajowe 2928
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2833
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2388
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4671
Fundusz szkoleniowy 3074
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2901
Staże 4760
Prace interwencyjne 3151
Roboty publiczne 2825
Prace społecznie użyteczne 3520
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7201
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2823
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2951
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3034
Zwolnienia grupowe 2806
Wysokość świadczeń pieniężnych 4259
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12141
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1602
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2819
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2811
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2625
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3397
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2663
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3724
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4055
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2945
Tryb postępowania 2709
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2505
Wymagane dokumenty 2973
Opłaty 3177
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3446
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2929
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3029
WAŻNE 2267
Dokumenty do pobrania 16225
Inne informacje 3313
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2936
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4809
Kontakt do urzędu pracy 30378
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4160
Programy 4358
Projekty EFS 4361
Realizowane 3560
„Inwestycja w rozwój” 4629
„Twój sukces” 4427
PO WER 2015 2271
RPO WM 2374
PO WER 2016 1660
POWER (II) 2016-2017 1068
RPO WM (II) 2017-2018 1071
POWER (III) 2018-2019 266
Analizy i statystyki 7242
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4111
Barometr zawodów 863
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 3195
Rok 2015 1666
Rok 2016 1541
Rok 2017 595
Rok 2018 148
Sprawozdania miesięczne 3614
Rok 2015 1760
Rok 2016 1720
Rok 2017 559
Rok 2018 146
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5975
Przydatne linki 3873
Dokumenty do pobrania 7868
Informacje o CAZ 6400
Biuletyn Informacji Publicznej 2158
Redakcja Biuletynu 2439
Instrukcja Korzystania z BIP 2965
Akty Prawne 2353
Nabór na wolne stanowisko 1885
Trwające 1814
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 111
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 52
WYNIKI NABORU 44
Zakończone 1773
WYNIKI NABORU 355
LISTA KANDYDATÓW 345
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3865
WYNIKI NABORU 1818
Nabór zakończony 114
Program Aktywizacja i Integracja 1555
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1761
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2576
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1525
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 387