Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2335
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 23951
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3242
Przyznanie statusu bezrobotnego 2865
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2546
Utrata statusu bezrobotnego 2297
Utrata statusu poszukującego pracy 2347
Rejestracja bezrobotnych 6284
Rejestracja przez Internet 3744
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2479
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6497
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3266
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2517
Rejestracja poszukujących pracy 3434
Rejestracja przez Internet 2681
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2562
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2359
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2173
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3341
Prawa bezrobotnych 3134
Prawa poszukujących pracy 2492
Obowiązki bezrobotnych 2712
Obowiązki poszukujących pracy 2398
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4694
Pośrednictwo pracy krajowe 2593
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2461
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2841
Klub Pracy 5000
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6868
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2773
Staże 13815
Prace interwencyjne 3156
Roboty publiczne 2651
Prace społecznie użyteczne 3765
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2587
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5154
Staże 8095
Szkolenia 4400
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8089
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7873
Wysokość świadczeń pieniężnych 4438
Zasiłek dla bezrobotnych 6861
Wysokość zasiłku 5720
Ubezpieczenie zdrowotne 2637
Dodatek aktywizacyjny 3310
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5726
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3793
Zwrot kosztów przejazdu 2883
Zwrot kosztów zakwaterowania 2623
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2760
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2821
Pożyczka szkoleniowa 3391
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2173
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2867
Inne finansowe formy wsparcia 2789
Stypendium stażowe 13199
Stypendium szkoleniowe 3058
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2456
Dokumenty do pobrania 13885
Agencje zatrudnienia 2929
Inne informacje 3164
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3581
Publikacje 3032
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 17112
Zgłoszenie oferty pracy 3678
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2967
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2666
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2598
Warunki zgłoszenia oferty pracy 622
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2539
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3348
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2100
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5203
Pośrednictwo pracy krajowe 2520
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2390
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2022
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4264
Fundusz szkoleniowy 2639
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2461
Staże 4252
Prace interwencyjne 2693
Roboty publiczne 2371
Prace społecznie użyteczne 3101
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6557
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2413
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2517
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2602
Zwolnienia grupowe 2409
Wysokość świadczeń pieniężnych 3925
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11119
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1199
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2452
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2468
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2296
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3058
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2338
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3009
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3339
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2516
Tryb postępowania 2268
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2129
Wymagane dokumenty 2412
Opłaty 2671
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3096
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2567
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2619
WAŻNE 1872
Dokumenty do pobrania 13833
Inne informacje 2883
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2511
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4406
Kontakt do urzędu pracy 26978
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3717
Programy 3610
Projekty EFS 3608
Realizowane 2929
„Inwestycja w rozwój” 4144
„Twój sukces” 3942
PO WER 2015 1689
RPO WM 1830
PO WER 2016 1117
POWER (II) 2016-2017 525
RPO WM (II) 2017-2018 513
Analizy i statystyki 6489
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3655
Barometr zawodów 323
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 2772
Rok 2015 1149
Rok 2016 1003
Rok 2017 35
Sprawozdania miesięczne 3123
Rok 2015 1187
Rok 2016 1197
Rok 2017 34
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5368
Przydatne linki 3317
Dokumenty do pobrania 6940
Informacje o CAZ 5708
Biuletyn Informacji Publicznej 1782
Redakcja Biuletynu 2057
Instrukcja Korzystania z BIP 2607
Akty Prawne 1968
Nabór na wolne stanowisko 1512
Trwające 1391
Zakończone 1382
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3517
WYNIKI NABORU 1406
Program Aktywizacja i Integracja 1165
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1107
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2202
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1217
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 55