Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2201
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 22955
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3046
Przyznanie statusu bezrobotnego 2707
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2386
Utrata statusu bezrobotnego 2124
Utrata statusu poszukującego pracy 2202
Rejestracja bezrobotnych 5983
Rejestracja przez Internet 3523
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2318
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6266
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3095
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2367
Rejestracja poszukujących pracy 3232
Rejestracja przez Internet 2521
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2422
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2216
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2038
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3156
Prawa bezrobotnych 2942
Prawa poszukujących pracy 2326
Obowiązki bezrobotnych 2532
Obowiązki poszukujących pracy 2252
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4447
Pośrednictwo pracy krajowe 2450
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2317
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2681
Klub Pracy 4762
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6605
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2605
Staże 13238
Prace interwencyjne 2983
Roboty publiczne 2479
Prace społecznie użyteczne 3595
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2433
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 4979
Staże 7770
Szkolenia 4230
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 7904
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7508
Wysokość świadczeń pieniężnych 4207
Zasiłek dla bezrobotnych 6595
Wysokość zasiłku 5472
Ubezpieczenie zdrowotne 2487
Dodatek aktywizacyjny 3131
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5469
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3623
Zwrot kosztów przejazdu 2707
Zwrot kosztów zakwaterowania 2434
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2603
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2665
Pożyczka szkoleniowa 3208
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2031
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2686
Inne finansowe formy wsparcia 2592
Stypendium stażowe 12532
Stypendium szkoleniowe 2878
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2306
Dokumenty do pobrania 13301
Agencje zatrudnienia 2772
Inne informacje 2977
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3381
Publikacje 2863
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16220
Zgłoszenie oferty pracy 3438
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2802
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2498
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2475
Warunki zgłoszenia oferty pracy 469
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2386
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3181
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 1958
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 4958
Pośrednictwo pracy krajowe 2386
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2238
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1895
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4122
Fundusz szkoleniowy 2494
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2311
Staże 4078
Prace interwencyjne 2553
Roboty publiczne 2229
Prace społecznie użyteczne 2957
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6356
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2270
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2376
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2437
Zwolnienia grupowe 2279
Wysokość świadczeń pieniężnych 3786
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10728
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1026
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2308
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2336
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2187
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2935
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2218
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2804
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3133
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2379
Tryb postępowania 2123
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2008
Wymagane dokumenty 2241
Opłaty 2524
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2945
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2434
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2472
WAŻNE 1723
Dokumenty do pobrania 13091
Inne informacje 2725
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2365
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4259
Kontakt do urzędu pracy 25662
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3594
Programy 3373
Projekty EFS 3383
Realizowane 2733
„Inwestycja w rozwój” 3971
„Twój sukces” 3794
PO WER 2015 1486
RPO WM 1642
PO WER 2016 936
POWER (II) 2016-2017 378
RPO WM (II) 2017-2018 314
Analizy i statystyki 6169
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3509
Barometr zawodów 175
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 2621
Rok 2015 959
Rok 2016 808
Sprawozdania miesięczne 2920
Rok 2015 1009
Rok 2016 1023
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5169
Przydatne linki 3116
Dokumenty do pobrania 6625
Informacje o CAZ 5458
Biuletyn Informacji Publicznej 1665
Redakcja Biuletynu 1930
Instrukcja Korzystania z BIP 2491
Akty Prawne 1860
Nabór na wolne stanowisko 1381
Trwające 1263
Zakończone 1257
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3416
WYNIKI NABORU 1297
Program Aktywizacja i Integracja 1048
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 994
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2073
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1110