Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3179
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 29137
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4279
Przyznanie statusu bezrobotnego 3844
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3390
Utrata statusu bezrobotnego 3185
Utrata statusu poszukującego pracy 3194
Rejestracja bezrobotnych 7926
Rejestracja przez Internet 5007
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3363
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7675
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4196
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3262
Rejestracja poszukujących pracy 4519
Rejestracja przez Internet 3593
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3292
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3142
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2908
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4347
Prawa bezrobotnych 4138
Prawa poszukujących pracy 3459
Obowiązki bezrobotnych 3778
Obowiązki poszukujących pracy 3191
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 6071
Pośrednictwo pracy krajowe 3449
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3309
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3616
Klub Pracy 6212
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 8219
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3710
Staże 15879
Prace interwencyjne 4155
Roboty publiczne 3628
Prace społecznie użyteczne 4603
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3299
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6462
Staże 9575
Szkolenia 5358
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 9127
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9967
Wysokość świadczeń pieniężnych 5594
Zasiłek dla bezrobotnych 8136
Wysokość zasiłku 6924
Ubezpieczenie zdrowotne 3536
Dodatek aktywizacyjny 4378
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7437
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4588
Zwrot kosztów przejazdu 3747
Zwrot kosztów zakwaterowania 3523
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3616
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3573
Pożyczka szkoleniowa 4225
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 3009
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3752
Inne finansowe formy wsparcia 3886
Stypendium stażowe 14627
Stypendium szkoleniowe 4066
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3288
Dokumenty do pobrania 17701
Agencje zatrudnienia 3865
Inne informacje 4320
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4547
Publikacje 3954
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 22691
Zgłoszenie oferty pracy 4993
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3916
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3576
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3405
Warunki zgłoszenia oferty pracy 1711
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3375
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4260
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2812
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6850
Pośrednictwo pracy krajowe 3323
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3245
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2806
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 5043
Fundusz szkoleniowy 3477
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3289
Staże 5217
Prace interwencyjne 3574
Roboty publiczne 3226
Prace społecznie użyteczne 3938
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7782
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3243
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3324
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3460
Zwolnienia grupowe 3190
Wysokość świadczeń pieniężnych 4595
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12669
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 2001
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3155
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3145
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2936
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3769
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2970
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4650
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4944
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3414
Tryb postępowania 3219
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2886
Wymagane dokumenty 3598
Opłaty 3715
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3847
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3319
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3617
WAŻNE 2687
Filmiki informacyjne Zielonej Linii na temat zatrudniania cudzoziemców 64
Dokumenty do pobrania 18758
Inne informacje 3737
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3432
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5199
Kontakt do urzędu pracy 33459
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4684
Projekty EFS 4966
Realizowane 4032
„Inwestycja w rozwój” 5101
„Twój sukces” 4860
PO WER 2015 2770
RPO WM 2794
PO WER 2016 2134
POWER (II) 2016-2017 1491
RPO WM (II) 2017-2018 1532
POWER (III) 2018-2019 800
Analizy i statystyki 7897
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4540
Barometr zawodów 1324
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 3582
Rok 2015 2227
Rok 2016 2020
Rok 2017 1122
Rok 2018 602
Sprawozdania miesięczne 4054
Rok 2015 2278
Rok 2016 2207
Rok 2017 1071
Rok 2018 604
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6475
Przydatne linki 4381
Dokumenty do pobrania 8688
Informacje o CAZ 7009
Biuletyn Informacji Publicznej 2477
Redakcja Biuletynu 2781
Instrukcja Korzystania z BIP 3283
Akty Prawne 2694
Nabór na wolne stanowisko 2245
Trwające 2172
Nabór na stanowisko pośrednik pracy -stażysta 100
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 75
WYNIKI NABORU 87
Zakończone 2114
specjalista ds. programów 132
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 513
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 338
WYNIKI NABORU 350
księgowa 109
WYNIKI NABORU 716
LISTA KANDYDATÓW 683
Nabór zakończony 482
specjalista ds. programów - stażysta 97
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 4162
WYNIKI NABORU 2159
Program Aktywizacja i Integracja 1935
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 2137
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2909
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1873
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 785