Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 3026
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 27966
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 4127
Przyznanie statusu bezrobotnego 3658
Przyznanie statusu poszukującego pracy 3279
Utrata statusu bezrobotnego 3071
Utrata statusu poszukującego pracy 3090
Rejestracja bezrobotnych 7633
Rejestracja przez Internet 4801
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3241
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 7464
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 4034
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 3161
Rejestracja poszukujących pracy 4362
Rejestracja przez Internet 3457
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 3184
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 3010
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2801
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 4195
Prawa bezrobotnych 4018
Prawa poszukujących pracy 3259
Obowiązki bezrobotnych 3566
Obowiązki poszukujących pracy 3080
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5793
Pośrednictwo pracy krajowe 3334
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3199
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3505
Klub Pracy 6004
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7935
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3596
Staże 15515
Prace interwencyjne 4015
Roboty publiczne 3399
Prace społecznie użyteczne 4478
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 3203
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6202
Staże 9282
Szkolenia 5223
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8954
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 9548
Wysokość świadczeń pieniężnych 5402
Zasiłek dla bezrobotnych 7938
Wysokość zasiłku 6725
Ubezpieczenie zdrowotne 3407
Dodatek aktywizacyjny 4192
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 7077
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4448
Zwrot kosztów przejazdu 3630
Zwrot kosztów zakwaterowania 3406
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3498
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3454
Pożyczka szkoleniowa 4097
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2900
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3612
Inne finansowe formy wsparcia 3732
Stypendium stażowe 14359
Stypendium szkoleniowe 3909
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 3155
Dokumenty do pobrania 16926
Agencje zatrudnienia 3694
Inne informacje 4165
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 4416
Publikacje 3832
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 21642
Zgłoszenie oferty pracy 4808
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3749
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 3448
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 3281
Warunki zgłoszenia oferty pracy 1498
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 3270
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 4133
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2708
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 6634
Pośrednictwo pracy krajowe 3196
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 3123
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2639
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4934
Fundusz szkoleniowy 3344
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3181
Staże 5056
Prace interwencyjne 3460
Roboty publiczne 3093
Prace społecznie użyteczne 3782
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 7550
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 3070
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 3204
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 3290
Zwolnienia grupowe 3071
Wysokość świadczeń pieniężnych 4492
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 12487
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1865
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 3055
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 3040
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2845
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3648
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2880
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 4330
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 4652
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 3284
Tryb postępowania 3055
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2772
Wymagane dokumenty 3396
Opłaty 3526
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3705
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 3178
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 3400
WAŻNE 2567
Dokumenty do pobrania 17598
Inne informacje 3610
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3225
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 5076
Kontakt do urzędu pracy 32018
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 4448
Programy 4746
Projekty EFS 4761
Realizowane 3898
„Inwestycja w rozwój” 4931
„Twój sukces” 4727
PO WER 2015 2623
RPO WM 2681
PO WER 2016 1984
POWER (II) 2016-2017 1370
RPO WM (II) 2017-2018 1403
POWER (III) 2018-2019 596
Analizy i statystyki 7684
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 4408
Barometr zawodów 1191
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 3474
Rok 2015 2044
Rok 2016 1878
Rok 2017 961
Rok 2018 463
Sprawozdania miesięczne 3920
Rok 2015 2123
Rok 2016 2075
Rok 2017 890
Rok 2018 452
Powiatowa Rada Zatrudnienia 6330
Przydatne linki 4220
Dokumenty do pobrania 8375
Informacje o CAZ 6792
Biuletyn Informacji Publicznej 2388
Redakcja Biuletynu 2667
Instrukcja Korzystania z BIP 3194
Akty Prawne 2597
Nabór na wolne stanowisko 2135
Trwające 2063
Nabór na stanowisko pośrednik pracy -stażysta 16
Zakończone 2010
specjalista ds. programów 25
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO 359
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE 234
WYNIKI NABORU 251
księgowa 23
WYNIKI NABORU 622
LISTA KANDYDATÓW 578
Nabór zakończony 360
specjalista ds. programów - stażysta 17
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 4069
WYNIKI NABORU 2059
Program Aktywizacja i Integracja 1817
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1982
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2784
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1751
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 632