Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2499
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 25127
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3474
Przyznanie statusu bezrobotnego 3038
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2712
Utrata statusu bezrobotnego 2472
Utrata statusu poszukującego pracy 2524
Rejestracja bezrobotnych 6659
Rejestracja przez Internet 4008
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2697
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6782
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3489
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2686
Rejestracja poszukujących pracy 3652
Rejestracja przez Internet 2865
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2727
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2528
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2342
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3585
Prawa bezrobotnych 3355
Prawa poszukujących pracy 2668
Obowiązki bezrobotnych 2933
Obowiązki poszukujących pracy 2553
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5023
Pośrednictwo pracy krajowe 2765
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2620
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3016
Klub Pracy 5291
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7156
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2960
Staże 14315
Prace interwencyjne 3364
Roboty publiczne 2820
Prace społecznie użyteczne 3954
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2753
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5436
Staże 8413
Szkolenia 4616
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8339
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8405
Wysokość świadczeń pieniężnych 4700
Zasiłek dla bezrobotnych 7180
Wysokość zasiłku 5992
Ubezpieczenie zdrowotne 2821
Dodatek aktywizacyjny 3525
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6172
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3956
Zwrot kosztów przejazdu 3075
Zwrot kosztów zakwaterowania 2809
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2966
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2988
Pożyczka szkoleniowa 3583
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2352
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3059
Inne finansowe formy wsparcia 3063
Stypendium stażowe 13644
Stypendium szkoleniowe 3273
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2618
Dokumenty do pobrania 14710
Agencje zatrudnienia 3126
Inne informacje 3519
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3787
Publikacje 3226
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18219
Zgłoszenie oferty pracy 3978
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3140
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2877
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2778
Warunki zgłoszenia oferty pracy 823
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2718
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3517
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2244
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5699
Pośrednictwo pracy krajowe 2677
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2562
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2171
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4424
Fundusz szkoleniowy 2813
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2628
Staże 4449
Prace interwencyjne 2856
Roboty publiczne 2547
Prace społecznie użyteczne 3252
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6812
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2572
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2694
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2779
Zwolnienia grupowe 2563
Wysokość świadczeń pieniężnych 4065
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11591
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1366
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2610
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2604
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2430
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3190
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2468
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3255
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3577
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2669
Tryb postępowania 2443
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2283
Wymagane dokumenty 2637
Opłaty 2855
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3240
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2728
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2777
WAŻNE 2022
Dokumenty do pobrania 14687
Inne informacje 3043
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2675
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4549
Kontakt do urzędu pracy 28410
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3874
Programy 3884
Projekty EFS 3860
Realizowane 3137
„Inwestycja w rozwój” 4307
„Twój sukces” 4119
PO WER 2015 1902
RPO WM 2016
PO WER 2016 1328
POWER (II) 2016-2017 704
RPO WM (II) 2017-2018 694
Analizy i statystyki 6792
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3810
Barometr zawodów 528
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 2953
Rok 2015 1342
Rok 2016 1201
Rok 2017 232
Sprawozdania miesięczne 3307
Rok 2015 1393
Rok 2016 1386
Rok 2017 223
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5593
Przydatne linki 3532
Dokumenty do pobrania 7275
Informacje o CAZ 5983
Biuletyn Informacji Publicznej 1934
Redakcja Biuletynu 2208
Instrukcja Korzystania z BIP 2740
Akty Prawne 2119
Nabór na wolne stanowisko 1653
Trwające 1560
LISTA KANDYDATÓW 112
WYNIKI NABORU 98
Zakończone 1539
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3664
WYNIKI NABORU 1569
Program Aktywizacja i Integracja 1305
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1538
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2349
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1334
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 174