Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2575
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 25810
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3604
Przyznanie statusu bezrobotnego 3138
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2804
Utrata statusu bezrobotnego 2572
Utrata statusu poszukującego pracy 2601
Rejestracja bezrobotnych 6837
Rejestracja przez Internet 4141
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2795
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6914
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3589
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2756
Rejestracja poszukujących pracy 3778
Rejestracja przez Internet 2956
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2797
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2608
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2411
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3704
Prawa bezrobotnych 3475
Prawa poszukujących pracy 2769
Obowiązki bezrobotnych 3045
Obowiązki poszukujących pracy 2634
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 5200
Pośrednictwo pracy krajowe 2852
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2703
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 3097
Klub Pracy 5424
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 7321
Przygotowanie zawodowe dorosłych 3070
Staże 14577
Prace interwencyjne 3475
Roboty publiczne 2917
Prace społecznie użyteczne 4040
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2824
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5578
Staże 8585
Szkolenia 4727
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 8473
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 8682
Wysokość świadczeń pieniężnych 4831
Zasiłek dla bezrobotnych 7331
Wysokość zasiłku 6119
Ubezpieczenie zdrowotne 2909
Dodatek aktywizacyjny 3638
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 6373
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 4037
Zwrot kosztów przejazdu 3157
Zwrot kosztów zakwaterowania 2908
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 3051
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 3069
Pożyczka szkoleniowa 3687
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2439
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 3160
Inne finansowe formy wsparcia 3205
Stypendium stażowe 13795
Stypendium szkoleniowe 3379
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2713
Dokumenty do pobrania 15153
Agencje zatrudnienia 3210
Inne informacje 3623
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3904
Publikacje 3336
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 18928
Zgłoszenie oferty pracy 4136
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 3242
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2962
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2863
Warunki zgłoszenia oferty pracy 935
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2807
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3607
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2320
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5915
Pośrednictwo pracy krajowe 2759
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2646
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2248
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4514
Fundusz szkoleniowy 2896
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2727
Staże 4558
Prace interwencyjne 2950
Roboty publiczne 2635
Prace społecznie użyteczne 3347
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6971
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2662
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2794
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2879
Zwolnienia grupowe 2652
Wysokość świadczeń pieniężnych 4122
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 11818
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1460
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2680
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2671
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2492
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 3253
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2533
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 3414
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3737
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2749
Tryb postępowania 2530
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2348
Wymagane dokumenty 2755
Opłaty 2959
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 3302
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2793
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2861
WAŻNE 2084
Dokumenty do pobrania 15206
Inne informacje 3119
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2756
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4635
Kontakt do urzędu pracy 29196
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3956
Programy 4061
Projekty EFS 4042
Realizowane 3284
„Inwestycja w rozwój” 4403
„Twój sukces” 4213
PO WER 2015 2010
RPO WM 2134
PO WER 2016 1431
POWER (II) 2016-2017 833
RPO WM (II) 2017-2018 828
POWER (III) 2018-2019 40
Analizy i statystyki 6950
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3880
Barometr zawodów 633
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 3021
Rok 2015 1421
Rok 2016 1297
Rok 2017 332
Sprawozdania miesięczne 3397
Rok 2015 1507
Rok 2016 1483
Rok 2017 328
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5721
Przydatne linki 3639
Dokumenty do pobrania 7472
Informacje o CAZ 6127
Biuletyn Informacji Publicznej 2011
Redakcja Biuletynu 2278
Instrukcja Korzystania z BIP 2809
Akty Prawne 2186
Nabór na wolne stanowisko 1740
Trwające 1632
LISTA KANDYDATÓW 193
WYNIKI NABORU 172
Zakończone 1617
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3745
WYNIKI NABORU 1646
Program Aktywizacja i Integracja 1384
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1621
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2440
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1395
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 239