Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Statystyki

Statystyki wyświetlanych podstron

Dla bezrobotnych i poszukujących pracy
Nazwa strony Wyświetleń
STRONA DO AKCEPTACJI [zmiana] 2250
ABC bezrobotnych i poszukujących pracy 23328
Określenie statusu - bezrobotny / poszukujący pracy 3108
Przyznanie statusu bezrobotnego 2757
Przyznanie statusu poszukującego pracy 2442
Utrata statusu bezrobotnego 2182
Utrata statusu poszukującego pracy 2257
Rejestracja bezrobotnych 6078
Rejestracja przez Internet 3599
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2366
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny 6341
Dokumenty wymagane do ponownej rejestracji jako bezrobotny 3155
Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG 2415
Rejestracja poszukujących pracy 3302
Rejestracja przez Internet 2582
Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej 2468
Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako poszukujący pracy 2261
Dokumenty wymagane do rejestracji osób poszukujących pracy z prawem do transferu 2079
Prawa i obowiązki bezrobotnych i poszukujących pracy 3218
Prawa bezrobotnych 3009
Prawa poszukujących pracy 2377
Obowiązki bezrobotnych 2595
Obowiązki poszukujących pracy 2306
Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy 4525
Pośrednictwo pracy krajowe 2505
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2376
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 2745
Klub Pracy 4850
Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji 6682
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2663
Staże 13457
Prace interwencyjne 3042
Roboty publiczne 2539
Prace społecznie użyteczne 3658
Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy 2483
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5029
Staże 7871
Szkolenia 4290
Program Aktywizacja i Integracja (PAI) 7969
Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy 7618
Wysokość świadczeń pieniężnych 4280
Zasiłek dla bezrobotnych 6690
Wysokość zasiłku 5554
Ubezpieczenie zdrowotne 2533
Dodatek aktywizacyjny 3185
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 5535
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 3673
Zwrot kosztów przejazdu 2765
Zwrot kosztów zakwaterowania 2500
Stypendium z tytułu podjęcia nauki 2652
Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych 2718
Pożyczka szkoleniowa 3264
Świadczenia przysługujące rolnikom zwalnianym z pracy 2081
Zasady i terminarz wypłacania świadczeń 2736
Inne finansowe formy wsparcia 2667
Stypendium stażowe 12750
Stypendium szkoleniowe 2943
Informacje dla cudzoziemców spoza UE i EOG poszukujących pracy w Polsce 2349
Dokumenty do pobrania 13495
Agencje zatrudnienia 2828
Inne informacje 3048
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 3452
Publikacje 2917
Dla pracodawców i przedsiębiorców
Nazwa strony Wyświetleń
ABC pracodawców i przedsiębiorców 16541
Zgłoszenie oferty pracy 3518
Zgłaszenie oferty pracy przez Internet 2864
Zgłaszenie oferty pracy przez e-mail 2558
Zgłaszanie oferty pracy w sposób tradycyjny 2507
Warunki zgłoszenia oferty pracy 521
Prawa i obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2430
Prawa pracodawców i przedsiębiorców 3239
Obowiązki pracodawców i przedsiębiorców 2009
Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców 5030
Pośrednictwo pracy krajowe 2424
Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG 2291
Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa 1924
Szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji 4168
Fundusz szkoleniowy 2531
Przygotowanie zawodowe dorosłych 2368
Staże 4135
Prace interwencyjne 2600
Roboty publiczne 2269
Prace społecznie użyteczne 3011
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 6411
Finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy 2309
Łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego 2418
Jednorazowa refundacja kosztów z tyt. składek ZUS 2486
Zwolnienia grupowe 2320
Wysokość świadczeń pieniężnych 3842
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 10859
Refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1088
Informacje o zatrudnianiu niepełnosprawnych 2362
Zwrot części wynagrodzenia i składek ZUS 2382
Dofinansowanie zatrudnienia pracownika pomagajacego pracownikowi niepełnosprawnemu 2222
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 2980
Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 2256
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców z UE i EOG 2868
Informacje o zatrudnianiu cudzoziemców spoza UE i EOG 3205
Typy zezwoleń na pracę cudzoziemców 2425
Tryb postępowania 2171
Okresy na jakie wydawane są zezwolenia na pracę 2046
Wymagane dokumenty 2294
Opłaty 2574
Przedłużenie zezwoleń na pracę cudzoziemców 2990
Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 2476
Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 2521
WAŻNE 1783
Dokumenty do pobrania 13299
Inne informacje 2785
Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi 2422
Urząd Pracy
Nazwa strony Wyświetleń
Strona BIP - Powitalna 4311
Kontakt do urzędu pracy 26173
Kontakt do Zielonej Linii - Centrum Informacyjno - Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia 3634
Programy 3457
Projekty EFS 3454
Realizowane 2800
„Inwestycja w rozwój” 4033
„Twój sukces” 3841
PO WER 2015 1554
RPO WM 1712
PO WER 2016 996
POWER (II) 2016-2017 436
RPO WM (II) 2017-2018 410
Analizy i statystyki 6280
Monitoring zawodów nadwyżkowych i deficytowych 3562
Barometr zawodów 227
Statystyka według Gmin - zestawienie bezrobotnych 2673
Rok 2015 1034
Rok 2016 877
Sprawozdania miesięczne 3005
Rok 2015 1068
Rok 2016 1080
Powiatowa Rada Zatrudnienia 5238
Przydatne linki 3188
Dokumenty do pobrania 6728
Informacje o CAZ 5557
Biuletyn Informacji Publicznej 1710
Redakcja Biuletynu 1975
Instrukcja Korzystania z BIP 2535
Akty Prawne 1893
Nabór na wolne stanowisko 1433
Trwające 1305
Zakończone 1298
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCA WYMAGANIA FORMALNE 3450
WYNIKI NABORU 1335
Program Aktywizacja i Integracja 1094
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. 1040
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej 2117
Unieważnienie konkursu na realizację zadania publicznego 1152
Informacja o rejestrze zbiorów danych osobowych 0