Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny

DOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI !!!!

 1. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości umożliwiający identyfikację danej osoby, np. paszport wraz z potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu białobrzeskiego i nr ewidencyjnym PESEL);

 2. Karta stałego lub czasowego pobytu, decyzja pobytowa, potwierdzenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy na terenie powiatu białobrzeskiego (dotyczy cudzoziemców);

 3. Dyplom ukończenia uczelni, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom uzyskania tytułu zawodowego, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (oryginał i kserokopia);

 4. Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje ( kursy, szkolenia, prawo jazdy itp.);

 5. Wszystkie świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia potwierdzające ogólny staż pracy (oryginały i kserokopie);

 6. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac, jeśli taki dokument posiada;

 7. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (oryginał i kserokopia);

 8. Aktualne zaświadczenie z ZUS o okresach pobierania i podstawie wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia,

 9. W przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą :

- decyzję lub wniosek o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej , informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej oraz REGON
- zaświadczenie ZUS potwierdzające okres prowadzenia działalności gospodarczej z podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
.

 1. Aktualne zaświadczenie wydane przez ZUS / KRUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy , służby, renty szkoleniowej (oryginał i kserokopia)

 2. W przypadku pobierania renty rodzinnej należy przedłożyć decyzję ZUS o przyznaniu renty rodzinnej i zaświadczenie o jej wysokości;

 3. Zaświadczenie od pracodawcy lub zleceniodawcy o miesięcznej wysokości uzyskanego wynagrodzenia brutto za poszczególne miesiące z podaną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (dotyczy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług albo współpracujących przy wykonywaniu tych umów);

 4. W przypadku świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej należy przedłożyć zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz o podstawie wymiaru składek na to ubezpieczenie.

 5. książeczka wojskowa (dotyczy osób, które odbywały służbę),

 6. Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta potwierdzające posiadanie lub nieposiadanie gospodarstwa rolnego; - osoby zamieszkujące wspólnie z właścicielami nieruchomości rolnej ( np.: współmałżonek, domownicy) dostarczają również aktualne zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta z podaniem użytków rolnych w ha przeliczeniowych; -zaświadczenie ważne jest 30 dni od daty wydania; - przy każdej kolejnej rejestracji wymagane jest aktualne zaświadczenie lub aktualny nakaz płatniczy,

 7. Świadectwo zwolnienia i zaświadczenie o wykonywania pracy w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,

 8. W przypadku pobytu czasowego - zaświadczenie o zameldowaniu (oryginał i kserokopia);

 9. W sytuacji, gdy osoba od ostatniej utraty statusu osoby bezrobotnej była zatrudniona to do kolejnej rejestracji przedstawia dokument potwierdzający okres zatrudnienia ( świadectwo pracy, umowę zlecenie, umowę o dzieło - oryginał i kserokopia);

 10. Osoby pozostające w separacji prawnej lub po rozwodzie, - dokument potwierdzający separację lub rozwiązanie małżeństwa ( sentencja wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa, orzeczenie o separacji, odpis aktu małżeństwa), wdowcy - (akt zgonu współmałżonka)

 11. Dodatkowo osoba rejestrująca się w charakterze bezrobotnego składa oświadczenie dla celów ustalenia jej obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego i członków rodziny, w przypadku zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny winna posiadać ich numery PESEL oraz akty urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.

 12. Nr konta bankowego.

 

Informujemy, że rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach odbywa się codziennie w godzinach 9:00 do 14:15

 

 

Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nieprzedłożenia w/w dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na wniosku rejestracyjnym  przez osobę rejestrującą się (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy - Dz. U. z 2012r., poz.1299.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:30:26)
Zredagowana przez: Justyna Rdzanek (2016-06-28 12:07:51)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/dokumenty-wymagane-do-pierwszej-rejestracji-jako-bezrobotny/49