Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

.                                                                                           

 

Zasady

finansowania szkoleń pracowników

w ramach Krajowego Funduszu

Szkoleniowego

DLA PRACODAWCÓW zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji swoich pracowników, możesz ubiegać się w Powiatowym Urzędzie Pracy o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne.

 • Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) dalej "Ustawa";
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego ( Dz. U. z 2014r. poz. 639, ze zm.) dalej "Rozporządzenie";
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9);
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1808, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311, późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);
 • Rozporządzenie z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1983.);
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 1829, z późn. zm.).

 

 • Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (dalej „KFS”) przeznacza się na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 • Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznane Pracodawcy na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 • Przez Pracodawcę rozumie się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczą umowę o pracę.
 • Przez Pracownika rozumie się osobę zatrudnioną wyłącznie na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczej umowy o pracę.
 • Kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS mogą być objęci jedynie Pracownicy świadczący pracę. Nie mogą zatem korzystać z niego Pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym lub bezpłatnym.
 • Ze środków KFS nie może zostać sfinansowane kształcenie osoby współpracującej, zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, tj, małżonka, dzieci własnych lub dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobionych, rodziców oraz macochy i ojczyma pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujących przy prowadzeniu działalności, chyba, że jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, lub spółdzielczej umowy o pracę.
 • Pracownik, którego kształcenie ustawiczne ma być sfinansowane ze środków KFS musi być zatrudniony przez Pracodawcę przed dniem złożenia wniosku o środki KFS.
 • O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić Pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób zatrudnionych w firmie.
 • Pracodawca może wnioskować o środki KFS z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących:
 • kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy, na które składają się:
 • określenie potrzeb Pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy Pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.
 • Urząd będzie przyznawał wsparcie ze środków KFS w 2017 roku Pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
 • wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

          oraz spełniają pozostałe warunki określone w niniejszych zasadach i nie wymagają uzupełnień oraz dodatkowych  wyjaśnień.
         Sektory definiowane są zgodnie z klasyfikacją rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jaką realizują podmioty  gospodarcze, czyli PKD. Oznacza to, że priorytet pierwszy dotyczy działalności sklasyfikowanej w sekcjach C, H oraz Q wg. PKD 2007.
       Zawody deficytowe będą identyfikowane na podstawie Barometru Zawodów 2017 dla powiatu białobrzeskiego publikowanego na stronie https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2017/mazowieckie/BAROMETR_ZAWODOW_bialobrzeski.pdf

 • Przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie ze środków KFS uwzględniane jest:
 1.  zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania KFS na dany rok;
 2.  zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania z KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6.  plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy.
 • O finansowanie ww. działań należy ubiegać się przed ich rozpoczęciem.
 • Wnioskowane działania muszą się rozpocząć w 2017 roku.
 • Planowane działania nie mogą rozpocząć się wcześniej niż po zawarciu między Pracodawcą a Urzędem umowy (dalej: „Umowa”) o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy.
 • Zmiana zakresu wsparcia (zwiększenie liczby Pracowników, zmiana tematów kursów, studiów podyplomowych, realizatora kształcenia) nie jest możliwa po zawarciu Umowy.
 • Nie jest możliwe finansowanie ze środków KFS staży podyplomowych wraz z kosztami obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ani specjalizacji pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej.
 • Ze środków KFS nie mogą być finansowane koszty przejazdu, zakwaterowania oraz wyżywienia.
 • Ze środków KFS nie mogą być finansowane kursy obowiązkowe dla wszystkich Pracowników, np. BHP, ochrona danych osobowych.
 • Realizatorem działań musi być podmiot zarejestrowany na terenie Polski oraz prowadzący rozliczenia w PLN, zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami rachunkowymi oraz podatkowymi.
 • Wysokość przyznanych środków KFS nie może przekroczyć:
 • 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

                gdzie „przeciętne wynagrodzenie” oznacza przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia  następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.

 • Pracodawca zobowiązany jest przedstawić Urzędowi oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat oraz dołączyć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem wszystkich zaświadczeń pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie.
 • Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków KFS na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego Pracowników i Pracodawcy składa wniosek i załączniki (zgodnie z obowiązującym wzorem) w Urzędzie Pracy w Białobrzegach jeżeli jest to Urząd właściwy ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.
 • Wnioski składane poza wyznaczonymi terminami nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 • Wnioski doręczone za pomocą faksu lub poczty e-mail lub w innej formie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 • Złożenie wniosku nie gwarantuje przyznania środków.
 • W przypadku złożenia przez Pracodawcę wniosku nie zawierającego załączników, o których mówi §5 ust. 2 Rozporządzenia tj.:
 1. zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 2. informacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 3. kopii dokumentu potwierdzającego oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności – w przypadku braku wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. programu kształcenia ustawicznego lub zakres egzaminu;
 5. wzoru dokumentu potwierdzającego kompetencje nabyte przez uczestników, wystawianego przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego, o ile nie wynika on z przepisów powszechnie obowiązujących;

         wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

        Brak podpisu osoby umocowanej do reprezentowania pracodawcy na dokumentach, o których mowa w pkt 1 i 2 jest równoznaczne z ich niezłożeniem.
         Dokument, o którym mowa w pkt 3 musi być poświadczony za zgodność z oryginałem.

 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, Pracodawcy zostanie wyznaczony termin nie krótszy niż 7dni i nie dłuższy niż 14 dni na jego poprawienie. W przypadku niepoprawienia wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia.
 • Wniosek niepodpisany przez osobę umocowaną do reprezentowania Pracodawcy pozostanie bez rozpatrzenia.
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Pracodawca otrzyma pisemną informację wraz z uzasadnieniem. Od ww. informacji nie przysługuje odwołanie.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd zawiera z Pracodawcą Umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne Pracowników i Pracodawcy oraz wystawia zaświadczenie o przyznanej pomocy de minimis.
 • Pracodawca zawiera z Pracownikiem, któremu zostaną sfinansowane koszty kształcenia ustawicznego, umowę określającą prawa i obowiązki stron.
 • Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązany do zwrotu Pracodawcy poniesionych kosztów na zasadach określonych w umowie z Pracodawcą. W takim wypadku Pracodawca zwraca do Urzędu środki KFS wydane na kształcenie ustawiczne Pracownika, na zasadach określonych w Umowie. Zwrot środków przez Pracodawcę następuje niezależnie od uregulowania kwestii zwrotu środków pomiędzy Pracodawcą a Pracownikiem
 • Urząd zastrzega sobie prawo kontroli Pracodawcy w zakresie: przestrzegania postanowień zawartej Umowy, wydatkowania środków KFS zgodnie z przeznaczeniem, właściwego dokumentowania, rozliczania otrzymanych i wydatkowanych środków oraz zgodności ze stanem faktycznym informacji przedstawionych przez Pracodawcę . W tym celu może żądać danych, dokumentów i udzielania wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli.
 • W celu zapewnienia transparentności udzielonego wsparcia i możliwości rozliczenia tego wsparcia w oparciu o dokumenty potwierdzające wydatkowanie środków (dokumenty księgowe takie jak faktura czy rachunek), nie jest możliwe sfinansowanie ze środków KFS kształcenia, które Pracodawcy zamierzają samodzielnie realizować dla własnych Pracowników.

 

Strona dodana przez: Aneta Sielezin (2015-05-20 12:03:09)
Zredagowana przez: Aneta Sielezin (2017-02-17 10:07:44)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/krajowy-fundusz-szkoleniowy/197