Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Starosta ze środków Funduszu Pracy może zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego (przez powiatowy urząd pracy) bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 5-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o refundację.
Refundacja jest pomocą na zatrudnienie i stanowi pomoc publiczną na tworzenie stanowisk pracy.
Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego składa do starosty (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach) właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wraz z wymaganymi załącznikami.
Wnioski rozpatrywane są przez Komisję powołaną w drodze zarządzenia przez Dyrektora Urzędu. O przyznaniu lub odmowie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy Urząd powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
Refundacja jest dokonywana po:

 • przedłożeniu rozliczenia i udokumentowaniu poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, tj. w okresie 30 dni, kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,
 • zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.

Rozliczenie poniesionych i udokumentowanych przez podmiot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są dokonywane w kwocie brutto. Udokumentowanie poniesionych kosztów odbywa się za pomocą faktur VAT, rachunków lub umów kupna-sprzedaży - potwierdzonych przez właściwy Urząd Skarbowy.

Preferowaną przez tut. Urząd formą zabezpieczenia zwrotu przez podmiot refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest poręczenie dwóch osób fizycznych.

Warunki, które łącznie musi spełnić podmiot prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy:

 • otrzymana przez podmiot pomoc publiczna na zatrudnienie w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza równowartości 15 mln EURO,
 • utworzenie stanowiska pracy i zatrudnienie na nim skierowanego bezrobotnego stanowić będzie wzrost netto liczby zatrudnionych pracowników u podmiotu w porównaniu do przeciętnej liczby zatrudnionych w okresie ostatnich 12 miesięcy,
 • wkład własny podmiotu w kosztach zatrudnienia skierowanego bezrobotnego wynosi co najmniej 25% (wkład własny - środki, które nie zostały uzyskane przez podmiot w związku z otrzymaną wcześniej pomocą publiczną),
 • podmiot prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację,
 • podmiot nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych,
 • podmiot nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku podmiot nie otrzymał ze środków Funduszu Pracy pożyczki na utworzenie dodatkowych stanowisk pracy, a w przypadku jej otrzymania dotrzymał warunków umowy i spłacił pożyczkę,
 • podmiot nie był skazany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
 • podmiot spełnia warunki określone w rozporządzeniu MPiPS z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia - do otrzymania wnioskowanej refundacji
 • wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.

Obowiązki podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą określone w umowie:

 • zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego na okres nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - 2 lata,
 • utrzymanie przez okres 3 lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - 2 lat, licząc od pierwszego dnia zatrudnienia na nowoutworzonym stanowisku pracy osoby bezrobotnej stanu zatrudnienia na poziomie nie niższym niż z dnia złożenia wniosku powiększonego o osobę zatrudnioną na stanowisku pracy objętym refundacją,
 • utrzymanie przez okres 3 lat, a w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorców - 2 lat, miejsc pracy utworzonych w związku z przyznaną refundacją,
 • zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach dokonanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia uzyskania środków w przypadku naruszenia warunków określonych w umowie.

Koszty związane z zabezpieczeniem umowy refundacji oraz przygotowaniem i złożeniem wniosku ponosi podmiot.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 99, poz.1001 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2002 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002 r., str. 3; Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006 r., str. 85).

Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym Urzędzie - pokój nr 6 (II piętro), tel.: (0-48) 613-43-80 wew. 109

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 09:09:47)
Zredagowana przez: Aneta Sielezin (2015-01-27 09:16:10)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/refundacja-kosztow-wyposa%C5%BCenia-lub-doposa%C5%BCenia-stanowiska-pracy/116