Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu

Staże

Staże

Staż jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 6 miesięcy bezrobotnych, o których mowa w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

DO ODBYCIA STAŻU PRZEZ OKRES DO 6 MIESIĘCY MOGĄ BYĆ KIEROWANE OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 USTAWY TJ.:

  • bezrobotni do 25 roku życia,

  • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,

  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

  • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

  • bezrobotni niepełnosprawni.

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, o których mowa w art. 49 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

DO ODBYCIA STAŻU PRZEZ OKRES DO 12 MIESIĘCY MOGĄ BYĆ KIEROWANI BEZROBOTNI, KTÓRZY:

  • do dnia zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy, nie ukończyli 25 roku życia,

  • w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, nie ukończyli 27 roku życia

W okresie odbywania stażu osobie niepełnosprawnej przysługuje stypendium. Wysokość stypendium wynosi 120 % zasiłku czyli 860,40 brutto.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy starostą oraz pracodawcą oraz skierowania wydanego przez powiatowy urząd pracy.

Druki wniosków wydawane są w pokoju nr 7 lub można je pobrać ze strony internetowej w części druki do pobrania.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.48 613-24-80 wew.107

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. 2008, Nr 14, poz. 92 z późn. zm.)

Strona dodana przez: Aneta Sielezin (2014-01-03 15:58:54)
Zredagowana przez: Aneta Sielezin (2014-01-03 16:10:12)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/sta%C5%BCe/188