Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Stypendium stażowe

Stypendium stażowe

Starosta może skierować bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy na okres do 6 miesięcy.

Staż - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy stażysty, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na stanowisku pracy lub w zawodzie określonego w umowie zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą. Stażyście w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez urząd pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku (860,40 zł brutto).

Pracodawca organizujący staż ma obowiązek:

  • zapoznać absolwenta z jego zadaniami i uprawnieniami,
  • zapewnić absolwentowi profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
  • przeszkolić absolwenta, na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie BHP, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznać go z obowiązującym regulaminem pracy.
  • przydzielić absolwentowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej.
  • zapewnić absolwentowi, na zasadach przewidzianych dla pracowników posiłków profilaktycznych, regeneracyjnych lub wzmacniających,
  • bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informować urząd pracy o przypadku przerwania przez absolwenta stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności absolwenta w odbywaniu stażu oraz innych zdarzeniach istotnych dla odbywania stażu.

Absolwent w okresie odbywania stażu obowiązany jest prowadzić kartę stażu, w której wpisuje okresy i rodzaj wykonywanych czynności lub zadań na stanowisku pracy lub w zawodzie. Wpisy muszą być poświadczane przez pracodawcę.

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 09:36:50)
Zredagowana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2013-10-10 09:38:22)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/stypendium-sta%C5%BCowe/171