Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla bezrobotnych i poszukujących pracy » Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

Szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji

1. DEFINICJA

 

Szkolenie – oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania pracy.

 

2. FORMY SZKOLEŃ

 

Szkolenia grupowe – inicjowane oraz realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy
w sytuacji braku osób bezrobotnych z wykształceniem w zawodach, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w oparciu o analizę potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych opracowuje plan szkoleń zawierający tematykę szkolenia, terminy realizacji, wymagania wobec uczestników. Plan udostępniany jest osobom zainteresowanym w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach oraz na stronie internetowej urzędu: www.pupbialobrzegi.pl.Osoba bezrobotna może sama zgłosić się
do powiatowego urzędu pracy i wyrazić chęć udziału w szkoleniu lub otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy.

 

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych;
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Organizacja szkoleń polega na:

 • wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami szkoleniowymi lub powierzaniu przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej
  i prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej,
 • kierowaniu osób na szkolenie,
 • monitorowaniu przebiegu szkoleń,
 • prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń.

 

Szkolenia indywidualne – Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia; skierowanie takie przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.Skierowanie na szkolenie indywidualne może nastąpić po złożeniu wniosku wskazującego na celowość przedmiotowego szkolenia w formie:

 • deklaracji pracodawcy o zamiarze zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu wnioskowanego szkolenia,
 • oświadczenia o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

 

3. KTO MOŻE UZYSKAĆ SKIEROWANIE NA SZKOLENIE?

 

1) osoby bezrobotne;

2) osoby poszukujące pracy, które:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
 • są żołnierzami rezerwy,
 • pobierają rentę szkoleniową,
 • pobierają świadczenie szkoleniowe,
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem

 

W przypadkach zawodów wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych, skierowanie na szkolenie powinno być poprzedzone określeniem przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania zawodu, który osoby te uzyskują w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne finansowane z Funduszu Pracy.

 

UWAGA: W przypadku odmowy udziału w szkoleniu zaproponowanym przez PUP bez uzasadnionej przyczyny osoba zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego od dnia odmowy na okres:

 

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy

b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,

c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

 

 

4. CZAS TRWANIA SZKOLEŃ

 

Szkolenie finansowane przez Starostę odbywa się w formie kursu, realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

 

 • szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzenie nie dłużej niż 12 miesięcy;
 • w przypadkach osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

5. PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB SKIEROWANYCH NA SZKOLENIE

 

Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową.

 

Prawa osoby skierowanej na szkolenie:

 

 1. Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 2. Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.
 3. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie 120% zasiłku, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku.
 4. Stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy.
 5. Skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów .
 6. Bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarcza, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

 

Osoba skierowana na szkolenie ma obowiązek:

 1. Regularnego uczęszczania na zajęcia kursu, systematycznego realizowania jego programu i przestrzeganie regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej oraz przystąpienia do egzaminu kończącego szkolenie, który jest integralną częścią szkolenia.
 2. Każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych poprzez przekładanie dokumentu usprawiedliwiającego nieobecności w terminie 3 dni od daty jego wystawienia – w przypadku choroby usprawiedliwieniem jest zaświadczenie ZUS ZLA
 3. 3. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, jest obowiązana do zwrotu kosztów z wyjątkiem przypadku, gdy przyczyną nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 

6. CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ SKIEROWANYM NA SZKOLENIE?

 

Szkolenia grupowe:

 1. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny zgłosić się do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach w celu wypełnienia karty kandydata na szkolenie grupowe wskazane w planie szkoleń na dany rok w wyznaczonym terminie rekrutacji, osoby są kierowane do doradcy zawodowego w celu wydania opinii dotyczącej predyspozycji zawodowych preferowanym kierunku szkolenia oraz do pośrednika pracy celem wydania opinii dotyczącą celowości przeszkolenia kandydata.
 2. Spośród osób spełniających kryteria urząd opracowuje listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu.
 3. Wybrana w ten sposób grupa kandydatów na szkolenie – w zależności od charakteru planowanego szkolenia zostają skierowani przez PUP w Białobrzegach na badania lekarskie.
 4. Po uzyskaniu przez grupę osób pozytywnych zaświadczeń lekarskich, osoby te pisemnie potwierdzają o zapoznaniu się z informacją o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu oraz skutkach odmowy udziału w szkoleniu.
 5. Następnie uzyskują skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie.

 

Szkolenia indywidualne:

 1. Osoba zainteresowana szkoleniem indywidualnym powinna złożyć w PUP
  w Białobrzegach wniosek z uzasadnieniem celowości szkolenia.
 2. Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach wysyła osobę do doradcy zawodowego
  w celu przeprowadzenia porady indywidualnej i wydania opinii dotyczącej predyspozycji zawodowych preferowanym kierunku szkolenia oraz pośrednika pracy celem wydania opinii dotyczącą celowości przeszkolenia kandydata.
 3. Powiatowy Urząd Pracy dokona oceny, czy uzasadnienie celowości wskazanego szkolenia zwiększy szansę na uzyskanie zatrudnienia.
 4. W terminie 30 dni od złożenia wniosku osoba bezrobotna lub poszukująca pracy otrzymuje odpowiedź pisemną o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez PUP osoba w razie potrzeby zostaje skierowana na badania lekarskie.
 6. Po uzyskaniu przez daną osobę pozytywnego zaświadczenia lekarskiego zostaje ona zapoznana z harmonogramem szkolenia, a następnie uzyskuje skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie.

 

7. PODSTAWA PRAWNA

 

Szkolenie organizowane jest w oparciu o przepisy:

a) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity z 2008 r. Dz. U. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

b) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193).

 

Strona dodana przez: Agencja Interaktywna Hulio (2012-09-11 08:47:15)
Zredagowana przez: Justyna Rdzanek (2016-05-24 08:34:41)

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/szkolenia-i-inne-formy-podnoszenia-kwalifikacji/69