Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna » Dla pracodawców i przedsiębiorców » Warunki zgłoszenia oferty pracy

Warunki zgłoszenia oferty pracy

Krajowa oferta pracy musi zawierać dane dotytczące m.in.:

 1. pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, NIP, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust 5f Ustawy (wykroczenia przeciwko prawom pracowników) oraz informację czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,

 2. zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy z uwzględnieniem ilości miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, system i rozkład czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w wypadku umów o pracę albo okres wykonywania umowy w wypadku umów cywilnoprawnych, oznaczenie czy oferta jest ofertą pracy tymczasowej,

 3. oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów, w tym: poziom wykształcenia, posiadane umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z podaniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

 4. postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem - zwanym dalej "osobą wskazaną przez pracodawcę" - w sprawie zgłoszonej oferty pracy, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawce krajowego oraz oczekiwań w zakresie upowszechnienia oferty w wybranych krajach EOG lub przekazania do innych urzędów pracy w celu ich upowszechnienia w ich siedzibach.

 

Ponadto zgłoszenie oferty może zawierać:

 • dokładniejsze dane teleadresowe (strona www, adres e-mail, itp.) oraz uszczegółowione dane dotyczące osób do kontaktu, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności, PKD, preferowaną formę kontaktu, nazwę i kod zawodu wg. KZiS (Klasyfikacja Zawodów i Specjalności), informacje na temat zarejestrowanych kandydatów oraz sposobów rekrutacji (giełda pracy).

 

W wypadku zgłoszenia oferty pracy dla obywateli EOG - dookreślone powinny być:

 1. szczegółowe dane dotyczące pracodawcy (dane teleadresowe, formy kontaktów i osoby uprawnione do kontaktów, forma prawna prowadzonej działalności, PKD, kody zawodów wg. KZiS),

 2. wymagania w zakresie znajomości języka polskiego, z określeniem poziomu jego znajomości,

 3. wymagania dotyczących języka, w jakim kandydaci z państw EOG zainteresowani ofertą pracy mają przekazywać pracodawcy krajowemu podania o pracę, życiorysy lub inne wymagane dokumenty,

 4. możliwości zapewnienia pracownikowi zakwaterowania lub wyżywienia z informacją, kto ponosi koszty w tym zakresie,

 5. możliwości i warunki sfinansowania lub dofinansowania kosztów podróży lub przeprowadzki, ponoszonych przez pracownika,

 6. przyczyny wykonywania pracy w innym miejscu niż siedziba pracodawcy krajowego w przypadku zaistnienia takiej sytuacji,

 7. wskazanie państw EOG, w których oferta ma zostać dodatkowo upowszechniona,

 8. innych, niezbędnych faktów ze względu na charakter wykonywanej pracy.

 

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych, powiatowy urząd pracy powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia, w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia, powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

 

Kiedy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy do realizacji?

 • jeśli pracodawca zawarł, w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;

 • jeśli w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy lub jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy

 • w przypadku nieuzupełnienia w ciągu 7 dni (po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy) wymaganych danych dotyczących zgłoszonej oferty

 • jeśli pracodawca zgłosił ofertę pracy do innego urzędu pracy

 

Prawa i obowiązki pracodawców w zakresie zgłaszania ofert pracy:

 • pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu

 • pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy

 • zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontraktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy

 • oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyrazi, zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.);
-Rozporządzenie MPiPS ws. szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667);

 

 

 

Strona dodana przez: Justyna Rdzanek (2016-07-13 08:54:17)

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/strona/warunki-zgloszenia-oferty-pracy/213