Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJA O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,

iż w dniach 26.06 – 07.07.2017r. odbędzie się nabór wniosków pracodawcy o przyznanie

środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór przeznaczony jest dla pracodawców

spełniających priorytety Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.W 2017r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków w ramach KFS:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:

-przetwórstwo przemysłowe (sekcja C w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33)

- transport i gospodarka magazynowa (sekcja H w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 49,50,51,52,53)

-opieka zdrowotna i pomoc społeczna ( sekcja Q w nomenklaturze PKD – są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb 86,87,88)

 1. wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie https://barometrzawodow.pl/pl/mazowieckie/prognozy-dla-powiatow/2017/bialobrzeski.12..139....1....0.1.1.139. lub województwie https://barometrzawodow.pl/pl/mazowieckie/prognozy-dla-powiatow/2017/mazowieckie.12......1..7..0.1.1.p_7. zawodach deficytowych

 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące elementy:

 1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust 2k i 2m ustawy.

W ramach środków KFS pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w tym:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Na podstawie art. 69b ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2017r. poz 1065) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 ze zm.) na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości:

 1. 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;

 2. 100%, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

 

Uwaga:

Wniosek należy wypełnić wyłącznie na 1 kształcenie ustawiczne (np. na 1 szkolenie dla 5 uczestników) z wyjątkiem sytuacji gdy pracodawca wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia dla 1 osoby.

Wniosek i wymagane załączniki można złożyć na minimum 30 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszej formy kształcenia ustawicznego.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami finansowania szkoleń pracowników w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosków.

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2017-06-21 11:43:42) , zredagowana przez: Aneta Sielezin (2017-07-06 12:46:11)
Data wydarzenia : 2017-07-06
Data publikacji : 2017-07-06

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/203/nabor-wnioskow-krajowy-fundusz-szkoleniowy