Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

.                                        

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje, iż ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Projektu pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (II) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode poniżej 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP
w Białobrzegach jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

Projekt zakłada udział 2 osób bezrobotnych do 30 roku życia, które:

- są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białobrzegach jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy),

- podejmą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, jeżeli:

*z tytułu ich wykonywania będą osiągały wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będą podlegał ubezpieczeniom społecznym. Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto;

* odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

- będą pozostawali w zatrudnieniu, wykonywali inną pracę zarobkową lub będą prowadzili działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn.:
- bezrobotnym do 25 r.ż. w ciągu 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w urzędzie,
- bezrobotnym powyżej 25 r.ż w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienie do projektu.

 

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach,
ul. Składowa 5, w terminie od 08.11.2017 r. do wyczerpania środków.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 18 lub pod numerem telefonu:
048 613 24 80 wew. 117.

 

Aktualność dodana przez: Rdzanek Justyna (2017-11-07 12:30:20) , zredagowana przez: Rdzanek Justyna (2017-11-07 12:31:15)
Data wydarzenia : 2017-11-07
Data publikacji : 2017-11-07

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/229/nabor-wnioskow-na-przyznanie-bonu-na-zasiedlenie