Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA STAŻ POWER (III)

.        

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach ogłasza nabór
wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Projektu
pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby  z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020 tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

DLA KOGO:
Dla 20 osób bezrobotnych (10 K i 10 M)
Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn.:
- bezrobotnym do 25 r.ż. w ciągu 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w urzędzie
- bezrobotnym powyżej 25 r.ż. - w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

Zasady i kryteria naboru:
Na staż kierowane będą osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy w szczególność:
- długotrwale bezrobotni tj.
osoby w wieku 18 - 24 lat pozostające bez pracy przez okres min. 6 miesięcy
osoby w wieku 25-29 lat pozostające bez pracy przez okres min. 12 miesięcy
- bezrobotni z niepełnosprawnościami

Organizatorem stażu mogą zostać wnioskodawcy, którzy:
- nie zalegają ze składkami w ZUS i Urzędzie Skarbowym,
- wykazali efektywność zatrudnieniową po zakończonych dotychczas stażach,
- złożą komplety wniosek na odpowiednim druku w wyznaczonym terminie,
- deklarują zatrudnienie osób bezrobotnych po stażu na okres min. 3 miesięcy (umowa o pracę).

Merytorycznie rozpatrywane będą tylko wnioski wypełnione czytelnie, zawierające wszystkie wymagane załączniki i złożone w wyznaczonym terminie naboru.

Okres realizacji stażu- min. 6 miesięcy.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5,
( do wyczerpania miejsc), na druku zamieszczonym poniżej (pokój nr 7).
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 7 lub pod numerem telefonu: 048 613 24 80 wew. 107.

Pliki do pobrania poniżej:Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2018-01-11 14:28:12)
Data wydarzenia : 2018-01-11
Data publikacji : 2018-01-11

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/246/nabor-wnioskow-na-sta%C5%BC-power-(iii)