Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

INFORMACJA O NABORZE

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach uprzejmie informuje,
iż w dniach
24.09.2018 – 19.10.2018r. odbędzie się nabór wniosków
pracodawcy o przyznanie środków z
Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Nabór przeznaczony jest dla pracodawców spełniających priorytety
Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Nabór powtarzany będzie do wyczerpania limitu środków z KFS

 

W 2018r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej określił następujące priorytety wydatkowania środków w ramach KFS:

Priorytet pierwszy - wsparcie zawodowe kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie

Składając wniosek o dofinansowanie z KFS w ramach tego priorytetu pracodawca powinien wskazać, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu białobrzeskiego bądź województwa mazowieckiego. Oznacza to zawód zidentyfikowany jako deficytowy w oparciu o wyniki „Barometru zawodów” 2018” dla powiatu białobrzeskiego oraz „Barometru zawodów 2018” województwa mazowieckiego.

Poniżej podano link:

https://barometrzawodow.pl/pl/mazowieckie/prognozy-dla-powiatow/2018/bialobrzeski.15..139....1....0.1.1.139. lub województwie https://barometrzawodow.pl/pl/mazowieckie/prognozy-dla-powiatow/2018/mazowieckie.15......1..7..0.1.1.p_7. zawodach deficytowych,


Priorytet drugi - wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Wnioskodawca, który chce spełnić powyższe wymagania musi udowodnić w formie pisemnej, że:

- w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku zostały zakupione nowe maszyny i narzędzia, wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi zmianami. W celu udowodnienia powyższego należy załączyć do wniosku kopie faktur za zakup nowych maszyn, narzędzi, technologii, systemów i oświadczenie, w którym opisane będzie zastosowanie nowych maszyn, narzędzi, technologii czy systemów.

- w ciągu trzech miesięcy po złożeniu wniosku zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z planowanymi do wprowadzenia zmianami. W tym celu należy przedłożyć dokument potwierdzający planowany zakup maszyn, narzędzi, technologii, systemów i wskazać konkretną datę zakupu, a po dokonaniu zakupu dostarczyć kopię faktur. Należy także złożyć oświadczenie, w którym opisane będzie zastosowanie nowych maszyn, narzędzi, technologii, czy systemów.

 

Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych/ na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.


Priorytet trzeci
- wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej

Wykaz prac w szczególnych warunkach stanowi załącznik nr 1, a praco szczególnym charakterze – załącznik nr 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o emeryturach pomostowych (Dz.U.z 2008 Nr 237,poz.1656 z późn.zm.)

 

Uwaga! Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z priorytetów.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę następujące elementy:

  1. zgodność dofinansowanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

  2. zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

  3. koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

  4. posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

  5. w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

  6. plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

  7. możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust 2k i 2m ustawy.

 

W ramach środków KFS pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w tym:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

Na podstawie art. 69b ust 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U z 2018r. poz 1265 i 1149) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018r., poz. 117) na wniosek pracodawcy, na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w wysokości:

  1. 80 % kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wkład własny wnoszony przez pracodawcę wynosi 20% wysokości kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

  2. 100%, kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika w przypadku mikroprzedsiębiorstw.

 Uwaga!

Wniosek należy wypełnić wyłącznie na 1 kształcenie ustawiczne (np. na 1 szkolenie dla 5 uczestników) z wyjątkiem sytuacji gdy pracodawca wnioskuje o dofinansowanie kosztów kształcenia dla 1 osoby.

Przed złożeniem wniosku proszę o zapoznanie się z zasadami przyznawania pracodawcy środków na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku.

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach rozpatruje tylko kompletne wnioski wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi we wniosku, które zostaną złożone w terminie naboru.

Informacje i dokumenty dołączone do wniosku powinny być złożone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosków.


Wnioski należy składać siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach ul. Składowa 5, I piętro pok. nr 15 lub 17.

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2018-09-19 10:22:46) , zredagowana przez: Aneta Sielezin (2018-10-15 10:09:54)
Data wydarzenia : 2018-10-15
Data publikacji : 2018-10-15

Pliki do pobrania

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/312/nabor-wnioskow-na-krajowy-fundusz-szkoleniowy-(kfs)