Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE

.

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach prowadzi nabór
wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie
w ramach Projektu
pt.- Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (III)
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa I Działanie 1.1 Poddziałanie 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)

 

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Białobrzegach jako bezrobotne (dla których został ustalony I lub II profil pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020 tj. osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
- nie pracują,
- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

 

DLA KOGO:

 

Dla 1 osoby bezrobotnej (1 mężczyzny), która:

 

  • podejmie poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, jeżeli:

  • z tytułu ich wykonywania będzie osiągała wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym. Wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto;

  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;

  • będzie pozostawała w zatrudnieniu, wykonywała inną pracę zarobkową lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn.:
- bezrobotnym do 25 r.ż. w ciągu 4 m-cy od dnia ostatniej rejestracji w urzędzie,
- bezrobotnym powyżej 25 r.ż w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienie do projektu.

 

 Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Białobrzegach, ul. Składowa 5. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 18 lub pod numerem telefonu: 048 613 24 80 wew. 117.

 

 Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

Aktualność dodana przez: Aneta Sielezin (2018-09-27 09:47:02)
Data wydarzenia : 2018-09-27
Data publikacji : 2018-09-27

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://pupbialobrzegi.pl/wydarzenie/316/nabor-wnioskow-na-przyznanie-bonu-na-zasiedlenie